More

  Lập trình C: In hình trái tim với ngôn ngữ C

  Bài toán: Viết chương trình C để in hình ngôi sao trái tim bằng vòng lặp for.

  Qua bài toàn các bạn sẽ học cách sử dụng 2 vòng for lồng nhau.

  Phân tích: Bài toán cần sử dụng

  • Vòng lặp for
  • Lệnh printf để xuất dữ liệu ra màn hình
  • Lệnh scanf để nhập số nguyên dương n từ bàn phím
  /*
   * C program to print heart star pattern 
   */
  
  #include <stdio.h>
  
  int main()
  {
    int i, j, n;
  
    printf("Enter value of n : ");
    scanf("%d", &n);
  
    for(i=n/2; i<=n; i+=2)
    {
      for(j=1; j<n-i; j+=2)
      {
        printf(" ");
      }
  
      for(j=1; j<=i; j++)
      {
        printf("*");
      }
  
      for(j=1; j<=n-i; j++)
      {
        printf(" ");
      }
  
      for(j=1; j<=i; j++)
      {
        printf("*");
      }
  
      printf("\n");
    }
  
    for(i=n; i>=1; i--)
    {
      for(j=i; j<n; j++)
      {
        printf(" ");
      }
  
      for(j=1; j<=(i*2)-1; j++)
      {
        printf("*");
      }
  
      printf("\n");
    }
  
    return 0;
  }
  Kết quả thực hiện
  Kết quả thực hiện

  Chúc các bạn thực hiện hành thông!

  Recent Articles

  Related Stories

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

  Stay on op - Ge the daily news in your inbox